PROGRAMI

MJEDIS I MIRËQEVERISUR

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË: Rehabilitim rrënjësor, mbrojtje dhe zhvillim i qëndrueshëm, integruar dhe përgjegjshëm i ambjentit

ZOTIMET TONA:

 • Ndalim i derdhjes së ujërave të zeza në dete, liqene dhe lumenj, duke ndërtuar impiantet e përpunimit të ujërave të zeza në të gjitha qendrat urbane të vendit.
 • Ndalim i shfrytëzimit të lumenjve të tejpërdorur për nxjerrjen e inerteve dhe nxitjen e mundësive alternative.
 • Rishikim i konçesioneve për shfrytëzimin e lumenjve dhe lejeve të ndërtimit të hidrocentraleve të vegjël në zonat që mbrohen me ligj dhe ku vlera e tyre natyrore duhet mbrojtur.
 • Informim i rregullt dhe i detajuar i publikut për cilësinë e ujërave të plazheve.
 • Hartim në nivel kombëtar i kadastrës të burimeve dhe rezervave të ujit të pijshëm si dhe hartim e zbatim i një plani masash për mbrojtjen e tyre.
 • Hartim dhe zbatim i masterplaneve për furnizimin me ujë dhe rrjetin e kanalizimeve të shkarkimit të ujërave.
 • Shfuqizim i menjëhershëm i ligjit për importimin e mbetjeve dhe plehrave.
 • Ndërtim me ritme të përshpejtuara i fushave të depozitimit dhe përpunimit të mbeturinave, duke nisur që nga qytetet e mëdha e deri në nivel komunash.
 • Eliminim sa më i shpejtë i vend- depozitimeve që janë buzë lumenjve.
 • Përcaktim i vend-depozitimeve të përshtatshme për shumicën e qyteteve.
 • Ndërhyrje emergjente për ndërprerjen e zjarreve në vend grumbullime.
 • Nxitje e përdorimit të lëndëve të para të gjeneruara në vend për industrinë ricikluese e përpunuese.
 • Inkurajim reduktimit të mbetjeve nëpërmjet politikave fiskale e promovimit të politikave konsumatore miqësore me mjedisin.
 • Ndërhyrje konkrete për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.
 • Fushatë intensive për rritjen ndjeshmërisë ndaj ambientit dhe përfshirjen e brezat e rinj në mirëmenaxhimin dhe zhvillimin e tij.
 • Vendosje e standardeve të rrepta për aktivitetet e ndërtimit.
 • Përmirësim i monitorimit të cilësisë së ajrit.
 • Shtim i sipërfaqeve të gjelbra në zonat urbane dhe përmirësim i pastrimit të pluhurit në këto zona përmes aplikimit të teknologjive të reja.
 • Fushata të fuqishme me donatorë ndërkombëtare për parandalimin e problemeve mjedisore që kërcënojnë shëndetin e banorëve dhe sensibilizimin e banorëve në këtë aspekt.
 • Stimulim ekonomik i subjekteve private që kontribojnë në mbrotjen e ambjentit dhe nxitjen e ndjeshmërive ambjentaliste.
 • Koordinim dhe integrim i planeve të institucioneve shtetërore për mbrotjen e ambjentit dhe edukimin e brezave të rinj me ndjeshmëri ndaj ambjentit.
 • Miratim i një pakete me akte nënligjore për kontrollin e gjuetisë.
 • Ndalim i mbajtjes në gjendje robërie i kafshëve të egra.
 • Futja e skemave për menaxhimin dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.
 • Hartim dhe aprovim i një ligji të ri për bimët mjekësore.
 • Rikthejmë pyjet në mushkëri të Shqipërisë përmes:
  • shtimit të sipërfaqes së mbjellë;
  • ndalimit efektiv të prerjes së
  • pakontrolluar;
  • parandalimit efikas të djegive stinore;
  • shmangies së shfrytëzimit ekstrem;
  • ringjallërimit të parqeve dhe zonave të mbrojtura.
 • Ngritje e një sistemi aktiv monitorimi për erozionin e tokës si në basenet lumore ashtu dhe në bregdet.
 • Rritje e sipërfaqeve të mbjella me bimësi dhe sistemim i zonave në rrezik rrëshqitjeje.
 • Rritje e investimeve për mbrotjen nga erozioni.

LAJME TE TJERA:

1 mendimet tuaja për MJEDIS I MIRËQEVERISUR

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: