PROGRAMI

PAVARËSI ENERGJETIKE

03 qershor 2013

ANGAZHIMI YNË Sistem elektro-energjetik efikas, që ofron energji të vijueshme, të stabilizuar dhe me çmim të përballueshëm

ZOTIMET TONA

 • Ulje e TVSH-së së energjisë elektrike në nivelin 6% për përdoruesit familjarë.
 • Zbatim sa më i shpejtë i një Ligji për Energjinë.
 • Verifikim i të gjitha lejeve konçesionare në fushën e energjisë.
 • Anulim i lejeve konçesionare që janë marrë në kushtet e konfliktit të interesit dhe kanë kaluar të gjitha afatet e zbatimit të kontratave.
 • Përjashtim nga tatim-fitimi, gjatë tre viteve të para të aktivitetit, i sipërmarrësve që angazhohen të zbatojnë me korrektësi lejet konçesionare.
 • Krijimi i një mjedisi mbështetës për sipërmarrësit që zbatojnë me korrektësi lejet konçesionare, duke përmbushur të gjitha detyrimet ndaj shtetit.
 • Reformim i metodologjisë së përcaktimit të tarifave.
 • Energji elektrike me tarifë të reduktuar për familjet e varfra, në nevojë dhe me të ardhura të pakta.
 • Investime në rrjetin e transmetimit në mbështetje të modelit tonë të ri ekonomik.
 • Investime në rrjetin e transmetimit në përputhje me Planin e Përgjithshëm Kombëtar.
 • Investime në rrjetin e transmetimit që sigurojnë edhe lidhjet e mjaftueshme me sistemin energjetik të Europës Juglindore.
Hartim i një politike të përbashkët energjetike me shtetin e Kosovës.

LAJME TE TJERA:

1 mendimet tuaja për PAVARËSI ENERGJETIKE

Postoj një koment

Ju lutem plotësoni emrin

Ju lutem plotësoni adresën e saktë të emailit

Shkruani mesazhin tuaj

PROGRAMI:
Përfshihu: